Obsah

Ekonomie

Aplikácia viacrozmerných metód pri meraní chudoby

Application of Multidimensional Methods to Measure Poverty

Viera Labudová, Mária Vojtková, Bohdan Linda

Miera regionalizácie inovaných politík a jej vplyv na inovanú výkonnos regiónov

The Level of Regionalization of Innovation Policies and Their Impact on Innovation Performance of Regions

Nataša Urbančíková, Peter Burger

Terciární vzdělání jako složka Indexu genderové spravedlnosti

Teritary Education as a Part of the Gender Equity Index

Václav Urbánek, Kateřina Maršíková, Pavla Řehořová

Ekonomika a management

Basic Principles of the Valuation of Insurance Agencies

Základní principy oceňování pojišťoven

Milan Hrdý, Eva Ducháčková

Koncepce úspěchuschopnosti a její pojetí strategie

Success-Ability Based Conception and Its View of Strategy

Robert Zich

Motivační systém jako faktor zvyšování efektivnosti podniku

Incentive System as a Factor of Firms’ Efficiency Improvement

Václav Janeček, Josef Hynek

Personální hodnocení jako controllingový nástroj řízení pracovního výkonu

Personnel Evaluation as a Controlling Tool of the Management of the Work Efficiency

Alice Reissová

Metodika aplikace kalkulace Activity-Based Costing v průmyslových firmách

Activity-Based Costing Application Methodology for Manufacturing Industries

Boris Popesko

Marketing a obchod

Vybrané aspekty internacionalizace vnitřního obchodu v teoretických přístupech a v empirickém zkoumání v České republice v období transformace

Selected Aspects in Internationalization of the Internal Trade in Theoretical Approaches and in Empirical Research in the Czech Republic in the Era of Transformation

Halina Starzyczná

Informační management

Výzkum uplatnění znalostního managementu v českých podnicích

Knowledge Management in Czech Enterprises

Petra Marešová